Правила прийому

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ІПММ НАН України

22 травня 2017 року, протокол №5

Директор ІПММ НАН України,

д.ф.-м.н. Скрипнік І.І.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

в 2017 році

Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Інституті прикладної математики і механіки НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до наказу МОН України від 17.03.2017 р. № 51-л «Про ліцензування освітньої діяльності».
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13.10.2016 № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645).
 3. Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями: 111«Математика» та 113 «Прикладна математика» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту, який є її головою.
 5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році та цих Правил прийому.
 6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.
 7. Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.
 8. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
 9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).

 Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів між Інститутом та установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

 Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 (перерва з 12.00 до 13.00).

     2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 2017 року
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

11 вересня – 22 вересня 2017 року

іноземна мова

26 вересня – 7 жовтня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2017 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2017 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2017 року.

Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 • Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.
 1. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно поданих) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція. Це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
 2. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 1. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше, ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше, ніж 80 балів, не допускається до участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, проводить Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

Вступники, які склали екзамен кандидатського мінімуму з іноземної мови звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Оцінка в посвідченні «добре» та «відмінно» прирівнюється до 80 балів. Оцінка «задовільно» в посвідченні може бути зарахована як вступний іспит з іноземної мови за рішенням приймальної комісії.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 або С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує предметна комісія Інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 3. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.

Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.


 

Додаток 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

 

Адреса інституту, телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний

термін

Шифр Назва Код Назва
Юридична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Фізиична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19.

Тел./факс:

(0626) 66-55-00

11 Математика та статистика 111 Математика 5 осіб 4 роки
113 Прикладна

математика

5 осіб 4 роки

Додаток 2

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури:

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають рівням С1 та С2
Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 — C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 — TCF C2 C1 — C2
DALF C1 — DALF C2 C1 — C2
DSLCF C1
DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 — C2
Італійська мова CELI 4-5
CILS Tre — Quattro
PLIDA C1 — C2

 


 

Додаток 3

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1-С2 ДБ1 С1 — 5

С2 — 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце — 20

друге місце — 15

третє місце — 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ5 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю* ДБ6 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** ДБ7 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ8 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту чи ВНЗ** ДБ9 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ10 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ11 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20
Рекомендація вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ13 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10

* – диплом, отриманий під час навчання у магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше, як 60 балів, за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ІПММ НАН України

26 січня 2018 року, протокол №1

Директор ІПММ НАН України,

 д.ф.-м.н. Скрипнік І.І.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

в 2018 році

Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Інституті прикладної математики і механіки НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до наказу МОН України від 17.03.2017 р. № 51-л «Про ліцензування освітньої діяльності».
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13.10.2017 № 1378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за № 1397/31265).
 3. Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями: 111«Математика» та 113 «Прикладна математика» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту, який є її головою.
 5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році та цих Правил прийому.
 6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.
 7. Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.
 8. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
 9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).
 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів між Інститутом та установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

 

 1. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 2. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 (перерва з 12.00 до 13.00).
 3. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 2018 року
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

11 вересня – 21 вересня 2018 року

іноземна мова

24 вересня – 5 жовтня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2018 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2018 року.

 1. Порядок прийому заяв і документів
 2. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно поданих) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція. Це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
 2. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у десятиденний термін після зарахування до аспірантури.
 1. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
 2. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше, ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше, ніж 80 балів, не допускається до участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, проводить Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

Вступники, які склали екзамен кандидатського мінімуму з іноземної мови звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Оцінка в посвідченні «добре» та «відмінно» прирівнюється до 80 балів. Оцінка «задовільно» в посвідченні може бути зарахована як вступний іспит з іноземної мови за рішенням приймальної комісії.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 або С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує предметна комісія Інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 3. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
 1. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.
 1. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.


 

Додаток 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті прикладної математики і механіки

НАН України

 

Адреса інституту, телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний

термін

Шифр Назва Код Назва
Юридична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Фізиична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19.

Тел./факс:

(0626) 66-55-00

11 Математика та статистика 111 Математика 5 осіб 4 роки
113 Прикладна

математика

5 осіб 4 роки

Додаток 2

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури:

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають рівням С1 та С2
Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 — C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 — TCF C2 C1 — C2
DALF C1 — DALF C2 C1 — C2
DSLCF C1
DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 — C2
Італійська мова CELI 4-5
CILS Tre — Quattro
PLIDA C1 — C2

 


 

Додаток 3

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1-С2 ДБ1 С1 — 5

С2 — 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце — 20

друге місце — 15

третє місце — 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ5 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю* ДБ6 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** ДБ7 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ8 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту чи ВНЗ** ДБ9 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ10 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ11 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20
Рекомендація вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ13 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10

* – диплом, отриманий під час навчання у магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше, як 60 балів, за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ІПММ НАН України

28 січня 2019 року, протокол №1

Директор ІПММ НАН України,

чл.-кор. НАН України Скрипнік І.І.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

в 2019 році

 Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Інституті прикладної математики і механіки НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до наказу МОН України від 17.03.2017 р. № 51-л «Про ліцензування освітньої діяльності».
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11.10.2018 № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за № 1456/32908).
 3. Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями: 111«Математика» та 113 «Прикладна математика» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту, який є її головою.
 5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році та цих Правил прийому.
 6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.
 7. Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.
 8. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
 9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).

Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів між Інститутом та установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

 

 1. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 2. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 (перерва з 12.00 до 13.00).
 3. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 19 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів 6 вересня 2019 року о 15.00
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

9 вересня – 20 вересня 2019 року

іноземна мова

23 вересеня – 4 жовтня 2019 року (дата випробувань буде уточнена згідно розпорядження Президії НАН України)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2019 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2019 року.

Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно поданих) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція. Це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
 2. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 1. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше, ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше, ніж 80 балів, не допускається до участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, проводить Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

Вступники, які склали екзамен кандидатського мінімуму з іноземної мови звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Оцінка в посвідченні «добре» та «відмінно» прирівнюється до 80 балів. Оцінка «задовільно» в посвідченні може бути зарахована як вступний іспит з іноземної мови за рішенням приймальної комісії.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 або С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує предметна комісія Інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 3. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.

Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

 

Додаток 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

 

Адреса інституту, телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний

термін

Шифр Назва Код Назва
Юридична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Фізиична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19.

Тел./факс:

(0626) 66-55-00

11 Математика та статистика 111 Математика 5 осіб 4 роки
113 Прикладна

математика

5 осіб 4 роки

Додаток 2

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури:

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають рівням С1 та С2
Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 — C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 — TCF C2 C1 — C2
DALF C1 — DALF C2 C1 — C2
DSLCF C1
DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 — C2
Італійська мова CELI 4-5
CILS Tre — Quattro
PLIDA C1 — C2

 

 

Додаток 3

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1-С2 ДБ1 С1 — 5

С2 — 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце — 20

друге місце — 15

третє місце — 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ5 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю* ДБ6 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** ДБ7 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ8 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту чи ВНЗ** ДБ9 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ10 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ11 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20
Рекомендація вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ13 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10

* – диплом, отриманий під час навчання у магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше, як 60 балів, за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ІПММ НАН України

27 грудня 2019 року, протокол №12

Директор ІПММ НАН України,

чл.-кор. НАН України Скрипнік І.І.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

в 2020 році

 Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Інституті прикладної математики і механіки НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до наказу МОН України від 17.03.2017 р. № 51-л «Про ліцензування освітньої діяльності».
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11.10.2019 № 1285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. за № 1192/34163).
 3. Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями: 111 «Математика» та 113 «Прикладна математика» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту, який є її головою.
 5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році та цих Правил прийому.
 6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.
 7. Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.
 8. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
 9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).

Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів між Інститутом та установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

 Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 (перерва з 12.00 до 13.00).
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 2020 року о 15.00
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

14 вересня – 20 вересня 2020 року

іноземна мова

21 вересня – 30 вересня 2020 року (дата випробувань буде уточнена згідно розпорядження Президії НАН України)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2020 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2020 року.

Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно поданих) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція. Це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
 2. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 1. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше, ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше, ніж 80 балів, не допускається до участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, проводить Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

Вступники, які склали екзамен кандидатського мінімуму з іноземної мови звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Оцінка в посвідченні «добре» та «відмінно» прирівнюється до 80 балів. Оцінка «задовільно» в посвідченні може бути зарахована як вступний іспит з іноземної мови за рішенням приймальної комісії.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 або С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує предметна комісія Інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 3. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.

Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Додаток 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

 

Адреса інституту, телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний

термін

Шифр Назва Код Назва
Юридична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Фізична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19.

Тел./факс:

(0626) 66-55-00

11 Математика та статистика 111 Математика 5 осіб 4 роки
113 Прикладна

математика

5 осіб 4 роки

Додаток 2

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури:

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають рівням С1 та С2
Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 — C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 — TCF C2 C1 — C2
DALF C1 — DALF C2 C1 — C2
DSLCF C1
DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 — C2
Італійська мова CELI 4-5
CILS Tre — Quattro
PLIDA C1 — C2

  

Додаток 3

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1-С2 ДБ1 С1 — 5

С2 — 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце — 20

друге місце — 15

третє місце — 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ5 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю* ДБ6 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** ДБ7 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ8 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту чи ВНЗ** ДБ9 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ10 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ11 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20
Рекомендація вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ13 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10

* – диплом, отриманий під час навчання у магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше, як 60 балів, за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ІПММ НАН України

28 грудня 2020 року, протокол № 14

Директор ІПММ НАН України,

чл.-кор. НАН України Скрипнік І.І.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

в Інституті прикладної математики і механіки НАН України

в 2021 році

 Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Інституті прикладної математики і механіки НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до наказу МОН України від 17.03.2017 р. № 51-л «Про ліцензування освітньої діяльності».
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2020 № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 р. за № 1225/35508.
 3. Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями: 111 «Математика» та 113 «Прикладна математика» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту, який є її головою.
 5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2021 році та цих Правил прийому.
 6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.
 7. Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.
 8. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
 9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).
 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів між Інститутом та установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

 1. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 2. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 (перерва з 12.00 до 13.00).
 3. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 23 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 2021 року о 15.00
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

13 вересня – 18 вересня 2021 року

іноземна мова

20 вересня – 27 вересня 2021 року (дата випробувань буде уточнена згідно розпорядження Президії НАН України)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2021 року


Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2021 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2021 року.

 1. Порядок прийому заяв і документів
 2. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно поданих) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція. Це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
 2. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у десятиденний термін після зарахування до аспірантури.
 3. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
 4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше, ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше, ніж 80 балів, не допускається до участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 80 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, проводить Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

Вступники, які склали екзамен кандидатського мінімуму з іноземної мови звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Оцінка в посвідченні «добре» та «відмінно» прирівнюється до 80 балів. Оцінка «задовільно» в посвідченні може бути зарахована як вступний іспит з іноземної мови за рішенням приймальної комісії.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 або С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує предметна комісія Інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 3. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
 1. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.
 1. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Додаток 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті прикладної математики і механіки

НАН України

 

Адреса інституту, телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний

термін

Шифр Назва Код Назва
Юридична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Фізична адреса: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19.

Тел./факс:

(0626) 66-55-00

11 Математика та статистика 111 Математика 5 осіб 4 роки
113 Прикладна

математика

5 осіб 4 роки


Додаток 2

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури:

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають рівням С1 та С2
Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 — C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 — TCF C2 C1 — C2
DALF C1 — DALF C2 C1 — C2
DSLCF C1
DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 — C2
Італійська мова CELI 4-5
CILS Tre — Quattro
PLIDA C1 — C2


Додаток 3

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1-С2 ДБ1 С1 — 5

С2 — 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце — 20

друге місце — 15

третє місце — 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ5 перше місце — 20 друге місце — 15 третє місце — 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю* ДБ6 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** ДБ7 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ8 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту чи ВНЗ** ДБ9 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ10 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** ДБ11 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20
Рекомендація вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ13 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10

* – диплом, отриманий під час навчання у магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше, як 60 балів, за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.