Праці ІПММ НАН України

Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України  

 

У збірнику представлено роботи з широкого кола питань у різних галузях математики, механіки і кібернетики: теорії функції, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла, теорії пружності та гірничної механіки, математичних і технічних проблем кібернетики та інформатики, теорії автоматів, діагностики дискретних і медичних систем, а також їх застосувань.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вузів відповідних спецільностей.

Сайт журналу «Праці ІПММ НАН України»: Proceedings of IAMM NASU

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

 У збірнику «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» містяться раніше не опубліковані оригінальні статті, що містять наукові результати в галузі теорії функцій, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла та теорії пружності, теорії автоматів, а також їх застосувань. Роботи публікуються тільки після рецензування.

Статті мають бути підготовлені однією з мов видання (українська, англійська або російська) відповідно до наведених нижче вимог.

В одному номері журналу публікується не більше двох статей автора.

Статті слід подавати до редакційної колегії журналу через електрону пошту proceedings_iamm@ukr.net.

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX. Стильовий файл та зразок статті можна завантажити за наступним посиланням: Зразок статі для подання в збірник «Праці ІПММ НАН України» 2017 рік.

 • вихідний текст статті в LaTeX;
 • всі додаткові файли (графіки. малюнки тощо);
 • текст статті в форматі PDF.

Стаття має включати:

 1. Шифр УДК.
 2. Шифр AMS Mathematical Subject Classification 2010.
 3. Назва статті.
 4. Список авторів.
 5. Місце роботи авторів.
 6. Анотації та ключові слова англійською, українською та російською мовами, причому текст резюме повинен мати не менше ста слів. Для статей, що написані російською та українською мовами, текст анотації англійською мовою повинен складати не менш 1800 знаків. Для статей, що написані англійською мовою, текст анотації російською та українською мовою повинен складати не менше ста слів.
 7. Основний текст статті.
 8. Бібліографічний список (мовою оригіналу та в англійській транслітерації). При оформленні блоку «References» назви публікацій періодичного видання чи назва книги надаються у перекладі англійською. Назви україно- та російськомовних періодичних видань (журналів, збірників тощо) наводяться транслітеровані. Після наведення бібліографічного опису джерела обов’язково потрібно в дужках зазначити мову видання оригіналу, наприклад, in Ukrainian або in Russian.

Основний текст статті повинен відповідати вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, тобто необхідно виділити вступ, основну частину і висновки. Структура пропонованого шаблону відповідає чинним вимогам, а стильовий файл містить необхідні команди для оформлення тексту та бібліографічного списку. Об’єм статті повинен складати не більше 15 сторінок у форматі збірника.

Основна частина повинна містити:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
 • формулювання цілей статті (постановка завдання)
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Посилання на літературу в тексті нумеруються порядковим номером. Список літературних джерел укладається в порядку посилань або в алфавітному порядку та оформляється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

При підготовці файлу слід уникати використання таких нових командних послідовностей як \newcommand, \def, \newtheorem і т. і. Також вкрай небажано використовувати знаки пробілу і відступу (\vskip, \medskip і т. і.).

Положення про конфіденційність

Імена, поштові адреси, телефони та електронні адреси, які вказуються користувачами цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Склад членів редакційної колегії збірника наукових праць
«Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України»

1. Скрипнік Ігор Ігорович – директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, доцент – головний редактор.

2. Щербак Володимир Федорович – заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник — заступник головного редактора.

3. Нєсмєлова Ольга Володимирівна – учений секретар Інституту прикладної математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент – відповідальний секретар.

Редакційна колегія

4. Апанасов Борис Миколайович – доктор наук з математики, професор Університету Оклахоми, Сполучені Штати Америки.

5. Бахтін Олександр Костянтинович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України.Бракалова Мелкана Александрівна – доктор наук, доцент, Фордхемський університет, США.

6. Бракалова Мелкана Александрівна – доктор наук, доцент, Фордхемський університет, США.

7. Бойчук Олександр Андрійович — доктор фізико-математиних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії крайових задач диференціальних рівнянь.

8. Водопьянов Сергій Костянтинович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторією Інституту математики ім. С.Л. Соболєва Сибірського відділення РАН, Росія.

9. Гольберг Анатолій – доктор наук, доцент, завідувач кафедрою математики Інституту технологій м. Холон, Ізраїль.

10. Гутлянський Володимир Якович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, радник при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

11. Діаконов Костянтин Миколайович – доктор наук, професор Університету Барселони, Іспанія.

12. Діблік Йозеф – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Математики і нарисної геометрії Будівничого факультету Технічного Університету м. Брно, Чехія.

13. Єлізаров Олександр Михайлович – доктор наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь Інституту математики і механіки ім. М.І.Лобачевського Казанського федерального університету, Росія.

14. Зуєв Олександр Леонідович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

15. Каранджулов Людмил Іванов – доктор фізико-математичних наук, професор Факультету прикладної математики та інформатики Технічного Університету м. Софії, Болгарія.

16. Кісляков Сергій Віталійович – доктор фізико-математичних наук, академік РАН, директор Сакт-Петербурзького Відділення Інституту математики ім. В.А. Стєклова, Росія.

17. Кононов Юрій Микитович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково дослідної частини Донецького національного університету ім. Василя Стуса.

18. Кореновський Анатолій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

19. Крушкаль Самюєль Л. – доктор наук, професор Факультету математики Університету ім. Бар-Ілана, Ізраїль.

20. Ліфланд Еліа – доктор наук, науковий співробітник Факультету математики Університету ім. Бар-Ілана, Ізраїль.

21. Маркіна Ірина – доктор наук, професор, Факультет математики Університету м. Берген, Норвегія.

22. Махно Сергій Якович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

23. Моторний Віталій Павлович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

24. Насиров Семен Рафаїлович – доктор наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Інституту математики і механіки ім. М.І.Лобачевського Казанського федерального університету, Росія.

25. Плакса Сергій Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України.

26. Покровський Андрій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України.

27. Прохоров Дмитро Валентинович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор Саратовського державного університету, Росія.

28. Рязанов Володимир Ілліч – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

29. Севостьянов Євген Олександрович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету ім. І. Франка.

30. Скляр Григорій – доктор наук, професор, професор Інституту математики Університету Щецина, Польща.

31. Ткаченко Валерій Миколайович – доктор технічних наук, професор, в.о. відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

32. Чайченко Станіслав Олегович – доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

33. Чуйко Сергій Михайлович  – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики і інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

34. Шевченко Володимир Павлович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач кафедри прикладної математики і комп’ютерних технологій Донецького національного університету ім. В. Стуса.

35. Шишков Андрій Євгенович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

36. Щербаков Віктор Олексійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту математики і інформатики Академії наук Молдови.

37. Якубчук Броніслав – доктор хабілітат, професор Інституту математики Польської академії наук, Польща.

Адреса редакції

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Тел.: +38 (0626) 66 55 00

 

Електронна пошта

proceedings_iamm@ukr.net