Праці ІПММ НАН України

Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України  

 

Науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» заснований у 1997 р. Збірник видається Інститутом прикладної математики і механіки НАН України.

У збірнику представлено роботи з широкого кола питань у різних галузях математики, механіки і кібернетики: теорії функції, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла, теорії пружності та гірничої механіки, математичних і технічних проблем кібернетики та інформатики, теорії автоматів, діагностики дискретних і медичних систем, а також їх застосувань.

Науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Збірник виходить один раз на рік. До розгляду приймаються статті українською та англійською мовами.

Основною метою збірника є публікація результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях фундаментальної та прикладної математики залучення уваги до найбільш актуальних, перспективних і цікавих напрямків досліджень і сприяння проведенню досліджень на сучасному світовому рівні, підвищення доступності обміну накопиченими знаннями та професійним досвідом між дослідниками з різних регіонів і держав.

Основні завдання наукового збірника «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України»:

 • розвиток теоретичних досліджень з фундаментальної та прикладної математики в Україні, наукова апробація та поширення їх результатів;

 • інтеграція наукових досліджень шляхом міждисциплінарного діалогу;

 • популяризація сучасних математичних знань.

Цільову аудиторію збірнику складають вітчизняні та зарубіжні фахівці з фундаментальної та прикладної математики; наукові співробітники дослідницьких інститутів, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів; докторанти, аспіранти та студенти українських та зарубіжних університетів і наукових організацій.

Сайт журналу «Праці ІПММ НАН України»: Proceedings of IAMM NASU

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

У збірнику «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» містяться раніше не опубліковані оригінальні статті, що містять наукові результати в галузі теорії функцій, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла та теорії пружності, теорії автоматів, а також їх застосувань. Роботи публікуються тільки після рецензування.

Статті мають бути підготовлені українською або англійською мовами відповідно до наведених нижче вимог.

В одному номері журналу публікується не більше двох статей автора.

Статті слід подавати до редакційної колегії журналу через електрону пошту: proceedings_iamm@ukr.net

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX. Стильовий файл та зразок статті можна завантажити за наступним посиланням: Інструкції для авторів

 
Подання має містити:
 • вихідний текст статті в LaTeX;
 • всі додаткові файли (графіки. малюнки тощо);
 • текст статті в форматі PDF.
Стаття має включати:
 1. Шифр УДК.
 2. Шифр AMS Mathematical Subject Classification 2010.
 3. Назва статті.
 4. Список авторів.
 5. Місце роботи авторів.
 6. Анотації та ключові слова англійською та українською мовами, причому текст резюме повинен мати не менше 1800 знаків. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 7. Основний текст статті.
 8. Бібліографічний список (мовою оригіналу та в англійській транслітерації). При оформленні блоку «References» назви публікацій періодичного видання чи назва книги надаються у перекладі англійською. Назви україно- та російськомовних періодичних видань (журналів, збірників тощо) наводяться транслітеровані. Після наведення бібліографічного опису джерела обов’язково потрібно в дужках зазначити мову видання оригіналу, наприклад, in Ukrainian.

Основний текст статті повинен відповідати вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, тобто необхідно виділити вступ, основну частину і висновки. Структура пропонованого шаблону відповідає чинним вимогам, а стильовий файл містить необхідні команди для оформлення тексту та бібліографічного списку. Об’єм статті повинен складати не більше 15 сторінок у форматі збірника.

Основна частина повинна містити:
 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
 • формулювання цілей статті (постановка завдання)
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Посилання на літературу в тексті нумеруються порядковим номером. Список літературних джерел укладається в порядку посилань або в алфавітному порядку та оформляється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (pdf).

При підготовці файлу слід уникати використання таких нових командних послідовностей як \newcommand, \def, \newtheorem і т. і. Також вкрай небажано використовувати знаки пробілу і відступу (\vskip, \medskip і т. і.).

Положення про конфіденційність

Поштові адреси та телефони, які вказуються користувачами цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. 

Склад членів редакційної колегії збірника наукових праць
«Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України»

 1. Скрипнік Ігор Ігорович – директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, доцент – головний редактор.
 2. Нєсмєлова Ольга Володимирівна – учений секретар Інституту прикладної математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент – відповідальний секретар.

Редакційна колегія

 1. Бахтін Олександр Костянтинович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України.
 2. Бойчук Олександр Андрійович — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії крайових задач диференціальних рівнянь Інституту математик НАН України
 3. Гольберг Анатолій – доктор наук, доцент, завідувач кафедрою математики Інституту технологій м. Холон, Ізраїль.
 4. Гутлянський Володимир Якович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, радник при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 5. Діблік Йозеф – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики і нарисної геометрії Технічного Університету м. Брно, Чехія.
 6. Зуєв Олександр Леонідович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 7. Кореновський Анатолій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
 8. Плакса Сергій Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України.
 9. Рязанов Володимир Ілліч – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 10. Севостьянов Євген Олександрович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету ім. І. Франка.
 11. Скляр Григорій – доктор наук, професор, професор Інституту математики Університету Щецина, Польща.
 12. Чайченко Станіслав Олегович – доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 13. Чуйко Сергій Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Міжнародна редакційна колегія

 1. Апанасов Борис Миколайович – доктор наук з математики, професор кафедри математики Університету Оклахоми, Сполучені Штати Америки.
 2. Бракалова Мелкана Олександрівна – доктор наук з математики, доцент, професор математичного факультету Фордхемського університет, США.
 3. Водопьянов Сергій Костянтинович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторією Інституту математики ім. С.Л. Соболєва Сибірського відділення РАН, Росія.
 4. Діаконов Костянтин Миколайович – доктор наук, професор-дослідник Каталонського інституту досліджень та перспективного навчання Університету Барселони, Іспанія.
 5. Єлізаров Олександр Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії Вищої школи інформаційних технологій та інтелектуальних систем Казанського федерального університету, Росія.
 6. Каранджулов Людмил Іванов – доктор фізико-математичних наук, професор факультету прикладної математики та інформатики Технічного Університету м. Софії, Болгарія.
 7. Кісляков Сергій Віталійович – академік РАН, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Санкт-Петербурзького Відділення Інституту математики ім. В.А. Стєклова РАН, Росія.
 8. Кононов Юрій Микитович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України..
 9. Крушкаль Самюєль Л. – доктор наук, професор кафедри математики Університету ім. Бар-Ілана, Ізраїль.
 10. Ліфланд Еліа – доктор наук, науковий співробітник кафедри математики Університету ім. Бар-Ілана, Ізраїль.
 11. Маркіна Ірина – доктор наук, професор кафедри математики Університету м. Берген, Норвегія.
 12. Моторний Віталій Павлович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 13. Насиров Семен Рафаїлович – доктор фізко-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Інституту математики і механіки ім. М.І.Лобачевського Казанського федерального університету, Росія.
 14. Прохоров Дмитро Валентинович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор Саратовського державного університету, Росія.
 15. Шевченко Володимир Павлович – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Донецького національного університету ім. В. Стуса.
 16. Щербак Володимир Федорович – заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник — заступник головного редактора.
 17. Шишков Андрій Євгенович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 18. Щербаков Віктор Олексійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту математики і інформатики Академії наук Молдови.
 19. Якубчук Броніслав – доктор хабілітат, професор Інституту математики Польської академії наук, Польща.

При формуванні своєї редакційної політики науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» дотримується вимог Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics).

Відкритий доступ

Науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» дотримується політики негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рецензування

Процедура рецензування

 1. Рукопис проходить «сліпе» рецензування: автори не знають рецензентів.
 2. До рецензування допускаються лише наукові статті, оформлені згідно «Вимог до статей», що виявляється при первинному контролі у редакції. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові з поміткою «Недотримано технічних вимог».
 3. До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, заявленою в статті. Від імені редакції такому вченому надсилається лист із проханням про рецензування, до листа додається стаття. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його основного наукового напряму, поточного завантаження та з його згоди.
 4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
 5. У рецензії висвітлюються такі питання:
  • відповідність змісту статті заявленій її назві;
  • відповідність статті тематичним рубрикам журналу;
  • актуальність теми дослідження і наявність у змісті статті елементів новизни;
  • доцільність публікації статті з огляду на наявність інтересу широкого кола читачів;
  • чіткість формулювання мети статті;
  • відповідність статті науковому рівню журналу;
  • наявність обґрунтованих висновків і напрямків подальших досліджень;
  • недоліки (за наявності вказується, які виправлення і доповнення мають бути внесені автором).
 6. У випадку відмови або необхідності доопрацювання рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 7. Остаточне рішення щодо статті ухвалюється на засіданні редакції, що проходить 1 раз на 3 місяці у складі: головний редактор, заступник (-и) головного редактора, відповідальний секретар. Рішення ухвалюється з урахуванням отриманих рецензій.
 8. Подальша робота зі статтею, яка рекомендована до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера збірника.
 9. Рішення редакції повідомляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
 10. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 11. Редакція не веде дискусій з авторами відхилених статей.
 12. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді впродовж 3-х років від дня виходу номеру збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

Редакційна політика

Публікуючи статтю у науковому збірнику «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» автори підтверджують, що:

 • видавець має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надаючи право видавцю збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді;
 • автори погоджуються з політикою даного видання щодо неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляються від претензій до видавця стосовно відкликання статті.

Підстави для відмови в розгляді статті

 • відсутній повний пакет супровідних документів;
 • оформлення статті не відповідає вимогам видання;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
 • матеріал має рекламний характер;
 • порушена в статті проблема втратила актуальність.

Етика публікацій

Науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» дотримується принципів етики редактора і видавця, рецензента, автора наукової публікації, створених Комітетом з етики публікацій (COPE) та представлених у документі «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors» («Норми поведінки та найкраща практика для редакторів»).

Принципи етики редактора й видавця

При прийнятті рішення про публікації редакція керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю роботи, що розглядається.

Редакція повинна оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Редакція повинна не допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об’єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути подані з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію наукового збірника.

Політика щодо конфлікту інтересів

Рецензенти не повинні залучатися для розгляду робіт, якщо має місце наявність конфлікту інтересів. За наявності яких-небудь конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих та ін.) учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редакційній колегії. Рецензенти, редактори і члени редколегії журналу повинні враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій в процесі рецензування і публікації статті і своєчасно повідомляти головного редактора про усі взаємини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Неопубліковані матеріали, наявні в представленій роботі, не можуть використовуватися редакцією у власних розробках без письмової згоди автора.

Політика щодо плагіату

Науковий збірник «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, тобто, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший журнал.

Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилень на першоджерело відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у збірнику.

Редакційна колегія наукового збірника «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлений редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв’яжеться з автором. Сторінки, що містить плагіат, буде позначено на кожній сторінці PDF-файлу. Залежно від масштабу плагіату, документ також може бути відкликаний (видалений).

Адреса редакції

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Тел.: +38 (0626) 66 55 00

 

Електронна пошта

proceedings_iamm@ukr.net